headshot.jpg

eugeniovasdeki@gmail.com

London +44 7548 876 936

Rome    +39 351 886 1166